Биланс на состојба за 2016 година

Приходи и расходи за 2016 година

Посебни податоци за 2016 година

Структура на приходи по дејности за 2016 година

Биланс на состојба за 2017 година

Приходи и расходи за 2017 година

Посебни податоци за 2017 година

Структура на приходи по дејности за 2017 година

Биланс на состојба за 2018 година

Приходи и расходи за 2018 година

Посебни податоци за 2018 година

Структура на приходи по дејности за 2018 година