Студиска посета на Локална агенција за развој, Струга и Комисиите за односи помеѓу заедниците од општините Струга, Дебар и Кичево
На ден 11.05.2017 во 11.00 часот во просториите на Агенцијата за остварување на правата на заеднците се организираше студиска посета на
Локална агенција за развој, Струга и Комисиите за односи помеѓу заедниците од општините Струга, Дебар и Кичево.
Локална агенција за развој, Струга го имплементира проектот Декада на припадност-славење на различностите, финансиски поддржан од EU IPA Civil Society Facility and Media Programme 2014
Програма: Инструмент за граѓанско општество и медиуми 2014
Приоритет 3: Промоција на подобрување на односите помеѓу заедниците.

2   1.