ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ДАТУМ И МЕСТО НА РАЃАЊЕ:

E-MAIL:

Образование:

  • Средно Образование:   
  • Високо Образование:   

Јазици:

Компјутерски вештини