ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: Весна Бабиќ-Петровски

ДАТУМ И МЕСТО НА РАЃАЊЕ: 29.06.1964 година, Ариље, Република Србија

ДРЖАВЈАНСТВО:  Р.Македонија

АДРЕСА: Ул.620 бр.33 1300 Куманово

E-MAIL: mramorje664@aopz.gov.mk

ТЕЛЕФОН: +389 76 484 465

+389 31 452 364

 

ОБРАЗОВАНИЕ:

Универзитет во Белград, Рударско – геолошки факултет,

Дипломиран  инженер – Геолог

 

РАБОТНО ИСКУСТВО:

2009 јуни- 2014 октомври – Директор на Агенција за остварување на правата на заедниците

2003 јуни- 2007 март- Општина Старо Нагоричане- Советник за изработка на проекти за локален економски развој од областа на култура, туризам и прекугранична соработка

2004 декември- 2007 август- Раководител на еколошка канцеларија на општина Старо Нагоричане- Еко Тим

2006 јуни- 2006 декември- Консултант во GTZ проект “Assisstant of Rural Areas in the Border Region of Macedonia, Bulgaria and Serbia”

1997 септември- 2003 јануари- Тинекс МТ-Експорт-Импорт ДОО Скопје-Куманово- трговија

 

ДОПОЛНИТЕЛНО ОБРАЗОВАНИЕ:

 

-Training on Human rights and Minority Rights; their protection and promotion- Organization for Security and Co-operation in Europe Mission to Skopje

-Leadership workshop on organizing networks and coalitions- CSSProject for Integrative Mediation

-Leadership seminar for central and local government-CSSProject for Integrative Mediation

-Leadership and change management- Technical Assisstance to the Ministry of Information Society and Administration, Strengthening the Implementation of the National System for Training Coordination

-Сертификат за обучувач за човекови и малцински права- Organization for Security and CO-operation in Europe-Mission to Skopje

 

СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ:

-српски

-англиски

 

ПОЗНАВАЊЕ НА КОМПЈУТЕРИ:

Microsoft Office: Excel, Word, PowerPoint, Internet