Вториот тематски состанок на тема ″ Остварување и заштита на правата на заедниците на локално ниво″ се одржа на 12 јуни 2014 година во хотелот Арка во Скопје.На настанот присуствуваа претставници од граѓанските организации на припадниците на заедниците, државните институции и ОБСЕ.Презентација на наодите од анализата за
″ Остварување и заштита на правата на заедниците на локално ниво″ одржа г.Сретен Коцески.