Биланс на состојба за 2016 година

Приходи и расходи за 2016 година

Посебни податоци за 2016 година

Структура на приходи по дејности за 2016 година

Биланс на состојба за 2017 година

Приходи и расходи за 2017 година

Посебни податоци за 2017 година

Структура на приходи по дејности за 2017 година

Биланс на состојба за 2018 година

Приходи и расходи за 2018 година

Посебни податоци за 2018 година

Структура на приходи по дејности за 2018 година

Биланс на состојба за 2019 година

Приходи и расходи за 2019 година

Посебни податоци за 2019 година

Структура на приходи по дејности за 2019 година

Биланс на состојба за 2020 година

Приходи и расходи за 2020 година

Посебни податоци за 2020 година

Структура на приходи по дејности за 2020 година

Биланс на состојба за 2021 година

Приходи и расходи за 2021 година

Посебни податоци за 2021 година

Структура на приходи по дејности за 2021 година

Биланс на состојба за 2022 година

Приходи и расходи за 2022 година

Посебни податоци за 2022 година

Структура на приходи по дејности за 2022 година

Биланс на состојба за 2023 година

Приходи и расходи за 2023 година

Посебни податоци за 2023 година

Структура на приходи по дејности за 2023 година