Биланс на состојба за 2016 година

Приходи и расходи за 2016 година

Посебни податоци за 2016 година

Структура на приходи по дејности за 2016 година

Биланс на состојба за 2017 година

Приходи и расходи за 2017 година

Посебни податоци за 2017 година

Структура на приходи по дејности за 2017 година

Биланс на состојба за 2018 година

Биланс на состојба за 2018 година

Биланс на состојба за 2018 година

Биланс на состојба за 2018 година

Биланс на состојба за 2019 година

Приходи и расходи за 2019 година

Посебни податоци за 2019 година

Структура на приходи по дејности за 2019 година