2009

Извештај за работа

2010

Извештај за работа

2011

Извештај за работа

2012

Извештај за работа

2013

Извештај за работа

2014

Извештај за работа

2015

Извештај за работа

2016

Извештај за работа

Извештај во сенка, Партиципативен форум/Ноември-2015

Европска повелба за регионалните или малцинските јазици

ОТВОРИ

Оценувајќи дека дел на Советот е постигнување на потесно единство меѓу новите членки особено заради…

2017

Извештај за работа

2018

Извештај за работа

2020

Извештај за работа

2022

Извештај за работа

Извештај службеник за млади 2022

Извештај службеник за млади АОПЗ

2023

Извештај за работа

2023

Извештај за работа