Извештај за спроведени анализи за степенот на остарување на правата на заедниците за 2017 година ВОВЕД