Агенцијата за остварување на правата на заедниците во соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје објавува конкурс за учество на серија работилници за професионална обука на организации на граѓанското општество, активности за човекови права кои имаат за цел да го зајакнат капацитетот на најактивни организации и активности кои работат на полето на заштита и унапредување на праватана заедниците. Серијата на работилници ќе се одржуваат во рамки на Проектот “Програма за градење на капацитетите на Агенцијата за остварување на правата на заедниците” поддржан од Мисијата на ОБСЕ во Скопје. Работилниците ќе обезбедат вештини и знаење во областа на управување со проектен циклус; методи и инструменти за собирање на податоци; човекови права, заштита и унапредување на малцински права; набљудување, анализа и известување за малцински права. Програмата за обука ќе започне во Мај, а ќе се спроведува до крајот на 2011 година.