Во рамките на Проектот ,,Програма за градење на капацитетите на Агенцијата за остварување на правата на заедниците”, одржана е тродневна работилница (17-19 октомври) во х.Арка во Скопје, наменета за граѓанските зруженија од заедниците на тема Малцински права: набљудување, анализа и известување.Работилницата беше организирана од страна на Агенцијата и Мисијата на ОБСЕ во Скопје. Целта на работилницата беше стекнување на знаења на граѓанските организации од заедниците и вработените во Агенцијата преку предавање и практични вежби со Меѓународните стандарди за набљудување и известување за малцинствата, проектно планирње, пишување на SMART Извештаи, подготовка на сумарен извештај итн. Предавач на работилницата беше експертот за човекови и малцински права д-р Алан Филипс.

pic9
pic10
pic11
pic12