На четврти март, во Скопје, се одржа обука на тема “Улога на социјалните медиуми во областа ма Односите со јавноста и институциите“, во склоп на прокетот “Јакнење на демократијата преку промоција и заштита на правата на малцинствата“.

 

Оваа обука има за цел јакнење на капацитетите на вработените во АОПЗ. Покрај вработените од АОПЗ, на обуката имаше вработени во Владата на Република Северна Македонија, Управата за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците и Управата за афирмирање и унапредување на културата на припадниците на заедниците.

Скопје

04.03.2019