План за јавни набавки 2017

План за јавни набавки

План за јавни набавки 2018

План за јавни набавки

План за јавни набавки 2019

План за јавни набавки

Линк од објавените годишни планови за јавни набавки

Линк од објавените годишни планови за јавни набавки

Линк од објавените годишни планови за јавни набавки

Линк од објавените годишни планови за јавни набавки

Договор Макпетрол 2019

Договор Макпетрол 2019

План за јавни набавки 2020

План за јавни набавки

План за јавни набавки 2021

План за јавни набавки

План за јавни набавки 2022

План за јавни набавки

Договор Макпетрол 2020

План за јавни набавки

Договор Макпетрол 2022

План за јавни набавки

План за јавни набавки 2023

План за јавни набавки