ПОВИК ЗА ПОД – ГРАНТОВИ

 

Национален ромски центар-Куманово заедно со партнерската организација Авена-Кочани за проектот “Подобрување на учеството на (по)малите заедници на локално ниво”  финансиран од Делегација на Европска Унија го објавуваат повик за под – грантови на Програмата за ИПА поддршка на граѓанските општества и медиумите 2014 година (IPA CSF Civil Society and Media Programme 2014) повик EuropeAid/136-992/DD/ACT/MK

 

Проектот е во траење од 18 месеци (01 Април 2016 – 30 Септември 2017год.) и се спроведува во 5 општини Куманово, Кочани, Битола, Прилеп, Тетово.

 

Целиот повик ќе го најдете на следниот линк: https://www.nationalromacentrum.org/mk/proekti/povik-za-pod-grantovi/