Име на проектот:
,, Применето стручно образование за учениците од земјите од Балканот и Туркофонските Републики”
Носител на проектот:
Фпндација за спцијална ппмпш и сплидарнпст на Кајмакамликпт Мезитли
Место:
Мерсин, Мезитли Р.Турција
Времетраење на проектот: 30 дена
Извор на финансирање на проектот:

  • Фондација за социјална помош и солидарност на Кајмакамликот Мезитли
  • ТИКА

Организации кои што го спроведуваат проектот:

  • Фондација за спцијална помош и сплидарнпст на Кајмакамликот Мезитли
  • Претседателството на компрата на еснафот и занаетчиите на Мерсин
  • Агенција за остварување на правата на заедниците

Опис и цел на проектот:
Во рамките на проектот ,, Применето стручно образование за учениците од земјите од Балканот и Туркофпнските Републики” ќе бидат вклучени 35 ученици од Бпсна и Херцегпвина, Косово и Р.Македпнија. Целта на овој проект е учениците за време на својот престој во Мерсин да се стекнат со дополнителни знаења од своите струки, преку секпјдневна работа во различни занаетчиски работилници, а со поддршка на Комората на еснафот и занаетчиите на Мерсин. Во овој проект, исто така се вклучени и други спцијално – културни активнпсти со цел учесниците што подобро да се запознаат со Р.Турција како и да ги претсават своите земји и да ги разменат своите искуства.