РМКЦ Бариканипе го реализираше проектот “Вклучување на заедниците во културниот живот”, каде преку документарен филм составен од 11-интервјуа со претставници на помалубројните заедници, од областа на културата, прикажана е моменталната состојба на заедниците од оваа област. Во филмот учествуваат претставници од ромската, бошњачката, турскаат и српската заедница. Промотвино филомот е прикажан на 25 октомври 2019 год. а после прикажувањето имало и дискусија од каде произлегле и заклучоци.

 

Активноста е реализирана во рамките на вториот циклус на поддржани активности, од повикот објавен на 12.05.2019 година.

 

Оваа активност е поддржана преку Агенцијата за остварување на правата на заедниците и Проектот „Зајакнување на демократијата преку промоција и заштита на правата на заедниците“  финасиран од ЕУ.