Раководните лица од Агенцијата за остварување на правата на заедниците присуствуваа на “Семинар и рефлексија за раководството” потпомогнат од ЦССПројект за Интегративна Медијација(ЦССП), во Хотел Бистра во Маврово.Овој семинар беше составен од две компоненти. Компонента 1:Државно ниво на раководството во контекст на меѓуетничката соработка и дијалог, и се фокусираше на визијта на државно ниво на раководство во контекстот на меѓуетничката соработка и дијалог.Семинарот ги адресира стратешките ,политичките и организационите чекори за лидерите од државно ниво во комплексни околности во различно општество.Фокусот исто така беше насочен кон дискутирањето на соработката помеѓу повеќе заедници за раководството на државно ниво. Компомнента 2:Локално ниво на раководтсвото во контекст на меѓуетничката соработка и дијалог.Семинарот служеше како можност за дијалог и подобрување на довербата за локаланите лидери на државно ниво.Истовремено ќе ја адресира и заедничката поддршка на раководството во сите нивоа на предизвиците на социјалната соработка и дијалог во нивните полиња на надлежности. Основна цел на семинарот беше да го конслидира и опреационализира социјалниот развој на доверба кај раководството на државно ниво во Р.Македонија во контекстот на меѓуетничката соработка и дијалог. Семинарот го водеа Др.Хуан Диаз, Јулиус Голдман, Др.Криситина Штенер сите од ЦССП.