На ден 22,23 април 2015 година во хотел „Изгрев“, СтругаАгенцијата за остварување на правата на заедниците со поддршка на Мисијата на ОБСЕ во Скопјеорганизира Сесија за планирање на  Партиципативниот форум, како почеток на овогодинешниот проект насловен како  „Ефективно остварување на правата на заедниците“. 

На Сесијата присуствуваа претставници наследните органи на државна управа и здруженија на граѓани: Агенција за остварување на правата на заедниците, Секретаријатот за

спроведување на Рамковен договор, Комисија за заштита од дискриминација, Министерство за труд и социјална политика, Минист

ерство за надворешни работи, Министерство за локална самоуправа, Комитет за односи меѓу заедниците, Министерство за образова

ние и наука – Управа за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците, Министерство за

култура – Управа за афирмирање и унапредување на културата припадниците  на заедниците,

Кабинет на министер без ресор – Фуркан Чако, Лига на Власи, Српска заедница во Македонија,Румелија, Дром, Инсоц,

Мрежа за мултикултурализам.

Целта на Сесијата беше утврдување на активностите за период 2015 -2017 година како и унапредување на работата на Партиципати
вниот форум во иднина.

На истата беа презентирани реализираните активности во 2014 година, активностите кои следат во текот на 2015 година со посебен

осврт на циклусот обуки наменет за здруженијата на припадниците на заедниците кои се претставени во Партиципативниот форум.

a6

a9

a8 a7

a5

a3

a2

a1