Проектот Спонин инфо летак е реализиран во долунаведените фази:

 

  • Октомври 2019: Техничко графичка подготовка за изработка на летоците
  • Декември 2019 – јануари 2020: Организирае на подготвителни обуки за волонтерите на СКИЦ Спона
  • Април 2020– Печатење на 10,000 примероци и достава на истите во просториите на СКИЦ Спона
  • Април – мај 2020: испраќање на обучените тимови со доволен број на информативни матријали на терен, и обиколка на припадниците на српската етничка зедница во следните региони: Скопски, Североисточен, Полошки, Југозападен, Пелагониски и Југоисточен.

 

Активноста е реализирана во рамките на вториот циклус на поддржани активности, од повикот објавен на 23.09.2019 година.

 

Оваа активност е поддржана преку Агенцијата за остварување на правата на заедниците и Проектот „Зајакнување на демократијата преку промоција и заштита на правата на заедниците“  финасиран од ЕУ.