Агенцијата за остварување на правата на заедниците во соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје го организираше тематскиот Партиципативен форум на тема: Измени и толкувања на законските акти кои се однесуваат на заедниците и идентификација на механизми за комуникација на заедниците со органите на државна управа ,кој се одржа во хотел Арка, Скопје на 22.05.2013 година.

На овој тематски форум се презентираа наодите за домашната правна рамка поврзана со правата на заедниците и механизмите на комуникација на заедниците со органите на државната управа, кои беа разгледани од страна на форумот и врз основа на истите ќе се донесоа препораки.

 

img3
img4