Во организација на Агенцијата за остварување на правата на заедниците и Мисијата на ОБСЕ во Скопје одржан е Партиципативен форум на тема ″Имплементација на правото на ефективна партиципација на заедниците во културниот живот″.Форумот се одржа на ден 07.11.2013 година во конгресната сала на хотел Арка во Скопје.
Презентација на форумот имаше проф. д-р Мелина Гризо на тема ″Имплементација на правото на ефективна партиципација на заедниците во културниот живот″, за која беше спроведена анализа од страна на проф.д-р Мелина Гризо во која беа опфатени покрај единиците на локална самоуправа и граѓанаските организации на заедниците под 20 %.

2.1
2.2