Агенцијата за остварување на правата на заедниците во соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје го организираше тематскиот Партиципативен форум на тема: Соодветна и правична застапеност на припадниците на заедниците во Р.Македонија. Партиципативниот форум се оддржа во х.Арка, Скопје на 03.10.2013година.
На овој тематски форум представниците од Секретаријатот за спроведување на охридскиот рамковен договор, Народниотправобранител и Министерството за информатичко општество и администарција ги презентираа нивните анализи од областа на соодветна и правична застапеност на заедниците, истите беа разгледани од страна на форумот и беа донесени препораки.

Screenshot_3
Screenshot_4