Меѓународната Конвенција за борба против етничка и расна дискриминација бара “еднаквиот пристап кон јавните услуги”