EMRI DHE MBIEMRI:  Mr. Eran Kurtish

DATA DHE VENDI I LINDJES: 09.06.1993, Manastir

E-MAIL: erankurtis@aopz.gov.mk

Shkollimi:

  • Arsimi mesëm:  SHM Mbreti Samoil – Resnjë
  • Arsimi i lartë:   Universiteti ,,Shën Kirili dhe Metodij” Shkup
    Fakulteti Juridik ,,Justiniani i Parë” Shkup

Gjuhët: Maqedone, Turke dhe Angleze

Aftësitë kompjuterike: Microsoft Word, Exel, Power Point; Internet