Правилник за внатрешна организација

ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ Правилник за систематизација АОПЗ - 2018

Правилник за систематизација на работни места

Органограм

Список на вработени во Агенција за остварување на правата на заедниците

Список на вработени во Агенција за остварување на правата на заедниците 2023 год.