EMRI DHE MBIEMRI:  Xhelal Hoxhiq

DATA DHE VENDI I LINDJES: 08.09.1985, Shkup

E-MAIL: dzelalhodzic@aopz.gov.mk

Shkollimi: Gazetar i diplomuar

Gjuhët: maqedone, angleze dhe boshnjake

Aftësi kompjuterike: Microsoft Word, Exel, Power Point; Internet