Agjencia për realizimin e të drejtave të komuniteteve

Rr. Dame Gruev nr.1

1000 Skopje

 

Тел.02/3253-971

Факс 02/3253 974

e-mail: contact@aopz.gov.mk

Kontakt person për komunikim me njerëzit me aftësi të kufizuara fizike:

Nurmetin Musli

тел.02/3253-979

e-mail: nurmetinmusli@aopz.gov.mk