Agjencia për Realizimin e të Drejtave të Bashkësive

Rr. “Filipi i Dytë” Maqedon, nr. 11, kati i 1-rë

1000 Shkup

Tel. 02/3253-970

Faks: 02/3253 974

E-mail: contact@aopz.gov.mk

Person kontakt për komunikim me personat me invaliditet:

Nurmetin Musli

Tel. 02/3253-979

E-mail: nurmetinmusli@aopz.gov.mk

Person kontakt për qasje të lire tek informacionet me karakter publik:

Dalibor Kitanoviq

Tel. 02/3253-970

E-mail: daliborkitanovic@aopz.gov.mk

E-mail: contact@aopz.gov.mk

Nominim të personit të autorizuar për pranim të kërkesave me qëllim të mbrojtjes së paraqitur:

Lidija Jakimovska

Tel. 02/3253-979

E-mail: lidija.jakimovska@aopz.gov.mk