THIRRJE PUBLIKE

për dorëzimin e projekt propozimeve për mbështetjen finansiare të shoqatave dhe fondacioneve

            Shpërndarja e fondeve do të bëhet në përputhje me Vendimin për përdorimin e fondeve nga Fondi i mjeteve finansiare të Agjencisë për Realizimin e të Drejtave të Komuniteteve nr.0802-48/1 nga 27.02.2023, Rregullorja për procedurën dhe kushtet për financimin e shoqatave dhe fondacioneve nga Agjencia nr.0802-48/2 nga 27.02.2023 dhe Programi i Agjencisë për Realizimin e të Drejtave të Komuniteteve për financimin e aktiviteteve programore të shoqatave dhe fondacionet nr.0802/48/3 nga 27.02.2023.

1.Përshkrim i shkurtër i programit dhe llojit të projekteve që do të mbështeten

Programi për mbështetjen finansiare të Agjencisë për Realizimin e të Drejtave të Komunitetit synon të forcojë kapacitetet organizative dhe institucionale të shoqatave dhe fondacioneve që u përkasin  komuniteteve.

Mjetet nga fondi mund të përdoren nga shoqatat dhe fondacionet e krijuara në përputhje me ligjin, nëse në përputhje me statutin e shoqatës ose fondacionin si qëllim dhe detyra përcaktohet të kryejnë aktivitete në lidhje me realizimin, promovimi dhe mbrojtja e të drejtave të pjestarëve të komuniteteve dhe promovimin e marrëdhenieve ndëretnike  dhe kohezionin social.

Fushat e fokusit të programit janë arsimi dhe shkenca, kultura, punësimi, aktiviteti i informacionit dhe fillimi dhe zhvillimi i bashkëpunimit ndërkombëtar.

Është me rëndësi të madhe që projektet inkurajimi i rrjetëzimit dhe bashkëpunimit dhe mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të minoriteteve për të arritur qëllimet e programit.

Fondet do të alokohen për aktivitetet e projektit që kontribuojnë në:

 • Promovimi dhe mbrojtja e të drejtës për arsimim në gjuhët e komuniteteve;
 • promovimi dhe mbrojtja e trashëgimisë kulturore të pjestarëve të komuniteteve;
 • për promovimin e parimit të përfaqësimit adekuat dhe të drejtë pjestarëve të komuniteteve;
 • promovimi i të drejtave për informim (veprimtari informuese) në gjuhën amtare të komuniteteve;
 • bashkëpunimi dhe koordinimi me organizatat ndërkombëtare në fushën e mbrojtjes dhe promovimit të të drejtave të pakicave.

2.Afati kohor dhe fondet totale të siguruara / në dispozicion

Buxheti i përgjithshëm i Programit është 3.000.000,00 denarë. Mbështetja i referohet periudhës Mart-Dhjetor 2023, në një shumë maksimale deri më 300,000.00 denarë për grant. Nga këto, Agjencia do të marrë pjesë me 90% dhe organizata duhet të sigurojë pjesën tjetër të buxhetit.

3. Kushtet themelore organizative

Kërkesat themelore organizative që duhet të plotësojnë shoqatat dhe fondacionet e qytetarëve që marrin pjesë në këtë thirrje janë:

 • Të regjistrohen ne përputhje me Ligjin për Shoqatat dhe Fondacionet;
 • Kryerja e aktiviteteve në fushën e të drejtave të njeriut dhe të drejtave të anëtarëve të komuniteteve, marrëdhenieve ndëretnike dhe kohezionit shoqëror për një periudhë prej të paktën dy vjetësh dhe
 • Të mos keni marrë fonde ose të keni paraqitur një kërkesë nga / një organ tjetër shtetëror ose nga burime të tjera për të njejtin qëllim, që do të thoshte financimin i dyfishtë i të njëjtave aktivitete nga burime të tjera.

4.Kushtet e veqanta të programit

Kritere të veçanta që duhet të plotësojnë shoqatat dhe fondacionet, dhe në bazë të të cilave do të vlerësohet cilësia e projekteve të paraqitura janë:

 1. Struktura dhe burimet organizative
  1. A ka shoqata apo fondacioni strukturën e nevojshme organizative dhe burimet njerëzore për të zbatuar projektin (punonjës, vullnetarë aktivë, punonjës me kohë të pjesshme)
  1. A ka shoqata apo fondacioni hapësirë për zyre (nëse është e nevojshme) dhe pajisje teknike për ybatimin e projektit
  1.  A e tejkalon buxheti vjetor i shoqatës ose fondacionit për  vitin e fundit kalendarik shumën e fondeve të kërkuara.
 2. Rrjetizimi dhe bashkëpunimi
  1. A ka shoqata apo fondacioni implementuar projekte në dy vitet e fundit në bashkëpunim me organizata të tjera të shoqërisë civile ose organe të administratës shtetërore.
 3. Cilësia e projektit
  1. Sa do të kontribuojë qëllimi i përgjithshëm i projektit në realizimin e qëllimit të dhënë prioritar
  1. A është përcaktuar qartë qëllimi i projektit
  1. A është përcaktuar si duhet grupi i synuar
  1. A çojnë implementimi i aktiviteteve në realizimin e rezultateve të parashikuara në projekt
  1. A është i qartë dhe i realizueshëm plani për zbatimin e aktiviteteve
  1. A është realist plani finansiar i propozuar (përshkrimi i kostove sipas kategorive dhe pozicioneve korrenspondon me çmimet e tregut).

5.Procedura për dorëzimin e njoftimit

Për të aplikuar për shpalljen, shoqatat dhe fondacionet duhet të paraqesin dokumentet e mëposhtme:

 • Kërkesa për mbështetje finansiare (e cila duhet të plotësohet në kompjuter me shkronja cirilike, e nënshkruar nga përfaqësusi i organizatës dhe e vërtetuar me vulën e organizatës);
 • Propozimi i projektit;
 • Statusi dhe vendimi për regjistrimin e shoqatës ose fondacionit;
 • Dëshmi të aktiviteteve të implementura në fushën e të drejtave të njeriut dhe të drejtave të anëtarëve të komuniteteve dhe marrëdhënieve ndëretnike për një periudhë prej të paktën dy vjet;
 • Program për realizimin, promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të pjesëtarëve të komuniteteve në fushën e arsimit, shkencës, kulturës, veprimtarisë informuese, punësimit, si dhe për promovimin e marrëdhënieve ndëretnike dhe kohezionit shoqëror:
 • Buxheti i kërkuar për realizimin e aktiviteteve të parashikuara nga projekti;
 • Raporti mbi fondet e pranuara në fond gjatë vitit të kaluar fiskal dhe mënyrën e realizimit të tyre;
 • Raporti vjetor dhe llogaria përfundimtare e shoqatës ose fondacionit për vitin paraprak dhe
 • Çertifikata e taksave të paguara të lëshuara nga autoritetet tatimore.

Shënim:Aplikimet me dokumentacion të paplotë nuk do të merren parasysh! Shtojcat e dorëzuara nuk kthehen!

6. Afati dhe mënyra e paraqitjes së aplikacioneve

Afati i fundit për aplikime është 15 Mars 2023.

Pyetjet për sqarim mund të bëhen deri më 10 Mars 2023.

Pyetjet dhe përgjigjet do të jenë në disopozicion në faqen e internetit të Agjencisë-www.aopz.gov.mk

Aplikimi me të gjithë dokumentacionin duhet të dorëzohet që nga 15.03.2023 deri në orën 15:00, me postë, në adresën rr.”Filip II Makedonski” nr.11, 1000 Shkup. Shënim:Aplikimet që mbërrijnë pas afatit të fundit për dorëzim nuk do të merren parasysh!

Shoqatat dhe fondacionet e paraqitura do të njoftohen për rezultatet më së voni deri më 21.04.2023.

Afati i fundit për ankesë (inicimi i një mosmarveshje administrative) në lidhje me vendimin e Komisionit për ndarjen e fondeve nga fondi i themeluar nga Agjencia për shoqatat e regjistruara të pakënaqura dhe fondacionet është 15 ditë nga dita e njoftimit nga Agjencia.

Formulari i aplikimit dhe të gjitha formularet e nevojshme janë në dispozicion në faqen e internetit të Agjencisë www.aopz.gov.mk.