Zbatimi i të drejtave të bashkësive praktikat, mekanizmat dhe mbrojtja