Aghentsia ti realizari-a ndrepturilor-a comunitãtslor

Dame Gruev 1

1000 Skopje

 

Тел.02/3253-971

Факс 02/3253 974

e-mail: contact@aopz.gov.mk

Persoanã contactu ti comunicari cu oaminjlji cu invaliditati fizicheascã:

Nurmetin Musli

тел.02/3253-979

e-mail: nurmetinmusli@aopz.gov.mk