Правилник за внатрешна организација

ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ Правилник за систематизација АОПЗ - 2018

Правилник за систематизација на работни места

Органограм

ПРАВИЛНИК ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА-АОПЗ-01.04.2022-

ПРАВИЛНИК ЗА ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА-01.04.2022

Органограм-ново

 

Список на вработени во Агенција за остварување на правата на заедниците

Список на вработени во Агенција за остварување на правата на заедниците 2023 год.