Правилник за внатрешна организација

ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ Правилник за систематизација АОПЗ - 2018

Правилник за систематизација на работни места

Органограм

Список на вработени во Агенција за остварување на правата на заедниците