Директорот на Агенцијата за остварување на правата на заедниците Г-ѓа
Весна Бабиќ-Петровски учествуваше на работилница на тема „Етнички и интер-етнички
дијалог и соработка“ организирана од страна на УНДП во Маврово.