Биланс на состојба,Приходи и расходи, Посебни податоци, и Структура на приходи по дејности .